ബോർഡ് അംഗങ്ങൾ

കേണൽ അജയ് ശർമ്മ, പ്രസിഡന്റ് ഡോ. വിനോദ് വിക്നേശ്വരൻ എ, അംഗം
സെക്രട്ടറി, സിഇഒ
കേണൽ പി. പത്മനാഭൻ
വൈസ് പ്രസിഡന്റ്
രതീഷ് ആന്റണി, തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട അംഗം
ശ്രീ. ആൻഡ്രൂസ് വി, തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട അംഗം കുമാരി.ദീപാ ബൈജു, തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട അംഗം കുമാരി ഷീബ ഫെർണാണ്ടസ്
തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട അംഗം
കുമാരി ജിഷ കൃഷ്ണൻ കെ, തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട അംഗം
 
ശ്രീ സുനിൽ കുമാർ റായി, AGE (I)
എം.ഇ.എസ്, എക്സ്-ഓഫിഷ്യോ
Lt.Col. പ്രൊസെൻജിറ്റ് ഡെബ്, (സെമോ, എം.എച്ച് കണ്ണൂർ) ശ്രീ. സി. എം.

ഗോപിനാഥൻ (ഡി കളക്ടർ),
ജില്ലാ മാർ സ്ട്രാറ്റസ് നോമിനി